@import url(http://fonts.googleapis.com/css?family=Alef)
header1

יר ברקת הציג את התכנית שלו לקדנציה הבאה. 100,000 מקומות עבודה. צהרונים ויום לימודים ארוך. הוספת 2 קווי רכבת קלה ועוד.
אבל מה היה להופמן מהסנדביצ'ים להגיד על זה?